Fyrirtækjaþjónusta MULTIS er leið fyrir fyrirtæki til að styðja við og kynna íslenska samtímalist fyrir starfsmönnum og þeim sem heimsækja fyrirtækið.

 

FYRSTA ÞJÓNUSTULEIÐIN

LEIÐ I | Listaverkalottó

Þjónustan felst í því að halda utan um listklúbb viðkomandi fyrirtækis ásamt því að:

 • standa fyrir einum árlegum viðburði sem haldinn er fyrir starfsmenn (lotterí)
 • fjárfesta í listaverkum fyrir listklúbbinn
 • setja upp eina sýningu árlega innanhús
 • kynna verkin og listamennina fyrir starfsmönnum

Multis setur upp sýningu innanhúss með þeim listaverkum sem kynnt eru á hverjum viðburði listklúbbsins. Þau eru sýnileg innan fyrirtækisins þar til formleg kynning á verkunum verður.

Á viðburðum listklúbbsins er haldið listalotterí þar sem ákveðinn fjöldi starfsmanna sem greitt hefur í klúbbinn, fær tækifæri á að sitt númer sé degið úr pottinum og hann fær að velja sér eitt af þeim listaverkum sem listklúbburinn hefur fjárfest í á árinu og hefur verið til sýnis í húsakynnum fyrirtækisins.

Einnig verður ákveðinn listamaður sem á verk í eigu klúbbsins með kynningu á verkum sínum og starfi. Viðburðir klúbbsins gefur starfsmönnum tækifæri á að hittast og eiga samverustund ásamt því að fræðast um íslenska samtímalist.

 

ÖNNUR ÞJÓNUSTULEIÐIN

LEIÐ II | Myndlistarsýning á vegum Multis

Multis býður fyrirtækjum að setja upp sýningu á samtímamyndlist í húsakynnum sínum sem mun standa í eitt ár. Multis hefur umsjón með vali á listamönnum og verkum þeirra í samráði við fyrirtækið. Multis sér einnig um alla umsýslu er varðar uppsetningu á sýningu, samningsgerð við listamenn og flutning á
verkum. Þegar samningstíma líkur, sér Multis um niðurtöku sýningarinnar og allan frágang.

 

ÞRIÐJA ÞJÓNUSTULEIÐIN

LEIÐ III | Listrænt hópefli

Multis býður fyrirtækjum upp á listrænt hópefli þar sem hópur starfsmanna kemur saman og eru leiddir í gegnum listrænt starf undir leiðsögn leiðbeinenda Multis. Listrænt hópefli er einstaklega áhrifarík og dýnamísk aðferð til að hrista hópa saman, styrkja samvinnu og skapa góða stemningu innan fyrirtækis.

Markmiðið með listrænu hópefli er t.d. að bæta tjáskipti, félagsfærni, efla samskipti og byggja upp traust. Haft er að leiðarljósi að fólk hafi gaman af og allir geti tekið þátt.

Samið er sérstaklega um verð miðað við fjölda starfsmanna, tíma og óskir viðkomandi fyrirtækis.

MULTIS Business Services is a way to support and promote Icelandic contemporary art to employees and those who visit the company.

 

THE FIRST SERVICE WAY

WAY I | Artwork Lottery

The service consists of managing the art club of the company in question as well as:

  • stand for one annual event held for employees (lottery)
  • invest in works of art for the art club
  • set up one exhibition annually indoors
  • introduce the works and the artists to the staff

Multis sets up an indoor exhibition with the works of art presented at each event of the art club. They are visible within the company until there is a formal presentation of the works.

At the art club’s events, an art lottery is held where a certain number of employees who have paid admission to the club, get a chance to get their number drawn out of the pot and to choose one of the artworks that the art club has invested in during the year and has been on display in the premises of the company.

 

THE SECOND SERVICE WAY

ROUTE II | Art Exhibition by Multis

Multis invites companies to set up an exhibition of contemporary art in their premises that will be on display for one year. Multis oversees the selection of artists and their work in consultation with the company. Multis also handles all administration regarding the installation of an exhibition, contracts with artists and relocation of works.

 

THE THIRD SERVICE WAY

ROUTE III | Artistic Team Building

Multis offers companies artistic team building where a group of employees come together and are guided through artistic work under the guidance of Multis’ supervisors. Artistic team building is an extremely effective and dynamic method for shaking groups together, strengthening collaboration and creating a good atmosphere within a company.

The goal of artistic team building is e.g. to improve communication, social skills, strengthen communication and building trust. The guiding principle is that people enjoy it and everyone can participate.

Prices are negotiated separately based on the number of employees, time and wishes of the company in question.

Contact Us 

Email: info@multis.is

Tel: Ásdís Spanó (+354) 866 3906/ Helga Óskarsdóttir (+354) 699 5652


Kt: 421220-1900

 

Select your currency
Euro